Untitled Document
1.3 : ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่    ที่ตั้ง  หมู่ที่ 1  ตำบล  พานพร้าว  อำเภอ  ศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์  042-451-258   e-mail : anubalsri@gmail.com    มีเนื้อที่   16   ไร่  67   ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีพื้นที่เขตบริการ  7  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1 บ้านศรีเชียงใหม่(คุ้มวัดธาตุดำ) หมู่ที่ 2 บ้านศรีเชียงใหม่(คุ้มวัดหาดปทุม)  หมู่ที่ 3 บ้านศรีเชียงใหม่(คุ้มวัดกลาง) หมู่ที่ 4 บ้านศรีเชียงใหม่(คุ้มวัดช้างเผือก) , หมู่ที่ 5 บ้านศรีเชียงใหม่(คุ้มเจียมปรางค์) ,หมู่ที่ 6 บ้านศรีเชียงใหม่(คุ้มวัดสะพานทอง) หมู่ที่ 14 บ้านศรีเชียงใหม่(คุ้มตลาดสด)