Untitled Document
1.2 : ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ เดิมชื่อโรงเรียนศรีเชียงใหม่  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  ๒๔๙๙  ในเนื้อที่ 16  ไร่  - งาน  67 ตารางวา  ซึ่งที่ดินดังกล่าวใช้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยม  สังกัดการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ต่อมาปี  พ.ศ.  2509  ทางโรงเรียนได้โอนโรงเรียนประถมศึกษาศึกษาบางส่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  และเมื่อปีพ.ศ. 2511  ได้อนุมัติเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7 

พ.ศ.2542 คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม   “ โรงเรียนศรีเชียงใหม่ ”  เป็น  “ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ” เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2542    ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6